Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?

Публикувано от Петрова 
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
03-05-2008 - 15:11:52
Петрова Написал:
-------------------------------------------------------
> При покупко-продажба на жилище,кой заплаща
> прехвърлянето,купувача или продавача?

1. Както се разберат страните.
2. Ако Ви е по-изгодно, опитайте да аргументирате пред купувача следното: "Който вади парите от джоба, той плаща всичко", т.е. купувачът плаща всичко.


:}
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
23-06-2008 - 12:11:49
В закона (ЗЗД) е казано съвсем простичко:

Чл.186. (1) Разноските за договора и другите разходи във връзка с прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача, освен при продажбата на недвижими имоти, при които разноските се заплащат от страните по равно. cool smiley .......Мога само да добавя "Ако друго не е уговорено", защото по Чл.9. а.(1) Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. clap:
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
23-06-2008 - 15:48:41

Здравейте, случайно прочетох темата кой плаща разходите по прехвърлянето и възникналия спор дали банка би отпуснала кредит на данъчна оценка, а не на реалната цена. Аз не съм компетентен , но от практика знам, че банките дават кредит и на нотариален акт на данъчна оценка.През април закупих жилище на акт 14 за 75000 евро, като изтеглих 50000 евро кредит от банка. Останалите 25000 евро платих на инвеститора в брой. В нотариалния акт за жилището пише, че се продава имот на груб строеж-акт 14 за 35000 евро. В нотариалния акт за договорната ипотека е записано, че се отпускат 50000 евро , от които 35000 евро на груб строеж и останалите 15000 за довършителни работи. Точно както обяснява Тинки Уинки банката преведе на продавача по сметка 35000 евро, останалите 15000 даде на мен в брой, а аз пак ги дадох на продавача.Сега продавачът иска да променим и предварителния договор, където си е записано, че цената е 75000 евро. Сега да го направим както е в нот акт за договорна ипотека. След като вече имам нот акт да се съглася ли с инвеститора-разбирам го ,че иска да отчете по-малка стойност, но ме е страх да не ме излъжат нещо.Разбрах,че голяма част от хората във форума са информирани и затова моля за съвет.
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
19-01-2009 - 17:30:27
здрасти Иво, -не разбрах нещо... продавача иска дапромените преварителния договор с по-малка сума. Каква е записана тя пред банката и в настоящия предварителен договор. sad smiley
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
20-01-2009 - 15:58:28
Не се съгласявай на подобни фалшификации. Предварителният ти договор се е превърнал в редовен Нот.акт за собственост.НО най-вероятно за строителя и за теб този предварителен договор има и остатъчна стойност и значение като облигационен договор за възлагане на довършителните СМР за тези 25000+15000 които си му дал в брой на ръка. Ако промениш цифрата в предварителния договор/които е и за изпълнение на довърш.работи/ ще излезе по документи ,че довършителните работи след акт 14 не си ги платил на строителя.Обаче при това положение и особено ако нямаш отделен документ, че си му изплатил първите25000+вторите 15000 за довършването ,строителят може да реши да ти търси повторно цената на довършителните работи - щото той лесно може да докаже, че ги е извършил и да твърди,че е по отделен устен договор /допустим от закона за този вид договори/.При съдебен спор в съда ще загубиш .
Не си създавай излишни проблеми и притеснения .Не си длъжен да участваш в дънъчните измами на строителя или да рискуваш сам да бъдеш измамен.
smoking smileyРедактиран 1 път(и).Последна редакция на 2009-01-20 16:05 от status.
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
21-04-2009 - 18:21:14
НАДЯВАМ СЕ ВСИЧКО ИЗПИСАНО ПО ВЪПРОСА ДА НЕ Е ОТ БРОКЕРИ, на които някой разчита са съвет!

Този данък е разгледан в Закона за местни данъци и такси, какъв ЗЗД, какви 5 лева.....


Раздел III.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 44. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 45. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.


Чл. 46. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:

(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "в", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 1,3 до 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 48. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) (доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е) (нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Чл. 50. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен данъкът по тази глава.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването, съответно регистрирането, отчисляването или спирането от движение на превозното средство.
Re: Кой заплаща сумата за прехвърляне на жилище,купувача или продавача?
03-09-2010 - 12:13:54
Това си е въпрос на договаряне между двете страни никъде не е регламентирано точно кой трябва да плати.

Уеб Дизайн, Интернет Маркетинг,
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход