Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

Новите нотариални такси

Публикувано от Селяк 
Новите нотариални такси
31-05-2009 - 12:30:52
От 01.07.09 имаме нови, по-високи нотариални такси. Как мислите, ще се отрази ли това на броя на сделките или с такси и без такси на пазара му е все тая - т.е. няма го никакъв?Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2009-05-31 17:59 от Селяк.
Hun
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 15:02:53
При липса на сделки - трябва да живеят от нещо...

След вдигане на таксите се обричат на още по-голям глад...

Какво да правиш - изчерпан сегмент - чудят се какво да правят...

Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 15:49:03
avatar
не съм 100 % сигурен, ама нещо ми беше останало, че при покупка чрез търг не се вади нотариален акт, а се издава документ от съда за собствеността на новия собственик върху имота.До 6 месеца почти всички сделки ще са само през СИ, така, че нотариусите тази работа много не ги грее.
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 16:02:26
ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 15.08.1998 г., Приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г. Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г.
[Препратки от актове]
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)
1. За извършване:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес 30
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б" 20
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд 20
д) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон 50
Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.
2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа 10

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи 20

Забележка. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 - 58 от Гражданския процесуален кодекс. Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за първата страница 10
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за всяка следваща страница 2
а останалите екземпляри се таксуват като преписи.
5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:
а) за първия подпис 5
б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"
в) за всеки следващ подпис 2
г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10
д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за първата страница 3
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за всяка следваща страница 2
7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 2
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице 10

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален Нотариална такса (в лв.)
интерес
до 100 лв. включително 30
101 - 1000 лв. 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 - 10 000 лв. 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 - 50 000 лв. 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 - 100 000 лв. 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
100 001 - 500 000 лв. 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв. 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

9. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

10. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.

12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв.

13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:

за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.


III. Нотариални такси според изразходваното време (лв./час)
14. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За устен правен съвет или консултация 8
15. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните 15
16. За справки, набавяне на документи, книжа и др. 5

Забележка. Таксите по т. 14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.

Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.

20. За изготвяне:

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;

б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.

Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17-21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

Забележка. Таксите по т. 17-21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса

23. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

а) извън нотариалната кантора в работно време 25 на сто;
б) в нотариалната кантора в неработно време 25 на сто;
в) извън нотариалната кантора в неработно време 50 на сто
г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена 50 на сто
д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена в двоен размер.


На питането: ако искаш да закупиш НИ през нотари ще минеш / изкл. случая, когато си закупил на ПП от СИ или праводателят ти е община или държава/.
Каквото и да става с цените на нотариалните услуги - това е редът.

Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 16:38:43
Има още един месец време. Сега е моментът да се раздвижи пазарът *ok*
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 16:59:48
Добре сте smiling smiley
Просто за сведение, за Франция: за старо жилище - от 6% до 8%, за ново: от 2% до 3%. В случай на заем, гарантиран с ипотека, се добавят още 2% върху заема. [www.cbanque.com]
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 17:02:57
Какво им се плашите на тия такси? *huh*
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 18:02:25
Значи - сега е момента за апартамента, след един месец по-високи такси и както би казал Пунди - още по-високи цени.
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 18:03:52
От 01.07. се вдигат и държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Re: Новите нотариални такси
31-05-2009 - 19:24:04
Лесна сметка- за определен имот съм склонен да похарча примерно 30000лв. Такси, комисионни, данъци и др. под. са примерно 3000лв. Тогава обявявам на продавача, че повече от 27000лв. не давам и готово.
Елементарно. Поне за мен...
*drink1*
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход