Dnes Bloombergtv.bg Investor Gol Automedia Tialoto Az-Jenata Az-deteto Teenproblem Puls Imoti.net Rabota Start Blog Aha Snimka
imoti net - порталът за недвижими имоти
 


Добре дошли! Вход Създаване на нов профил

Разширено

ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА - банката ще ми вземе апартамента " бързо ", " веднага ", " моменталически " и т.н. - малко истини и законови уредби

Публикувано от broker112 
Много от " разбирачите " в тоя форум твърдят, че ипотекираният имот е на БАНКАТА, че тя би го взела веднага, продала за три месеца и подобни глупости.
Долната информация цели да помогне на хора избаднали в затруднение с изплащане на имотите си.
Коментари от разни комплексари не са нужни.Нормативна Уредба Публична Продан – ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ – Знайте и Защитете Правата Си!
Публикувано от Администратор в Помощ с Публична Продан on 12.12.2009 | няма коментари
Ако вашия имот е предмет на Публична Продан – дишайте спокойно без паника. Знайте правата си. Публичната продан може да бъде осуетена, оспорвана или /спряна/ по много различни начина. ГПК – ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ви дава много права с които можете да постигнете точно това. Запознайте се добре с текста. Ако имате нужда от парична помощ моля попълнете формата тук

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Глава четиридесет и трета ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ Опис на имот
Чл. 483. Съдебният изпълнител описва посочения от взискателя имот, след като се увери, че той е бил собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната. Проверката на собствеността се извършва чрез справка в данъчните или нотариалните книги или по друг начин, включително чрез разпит на съседи. Когато няма сигурни данни за собствеността, се взема предвид владението към деня на възбраната.
Съдържание на описа

Чл. 484. (1) Описът съдържа:
1. посочване на изпълнителния лист;
2. мястото, където се извършва;
3. местонахождението, границите на имота, наложените върху него ипотеки и възбрани, както и дължимите данъци;
4. началната цена, от която да започне наддаването;
5. евентуалните възражения на страните и заявените от трети лица права върху описаната вещ.
(2) Сведения за тежестите съдебният изпълнител изисква от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и от службата по вписванията едновременно с искането за вписване на възбраната.
(3) В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта независимо дали е присъствал на описа.
(4) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на страните.
Определяне на началната цена за публична продан
Чл. 485. Съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването, като се прилага съответно чл. 468.
Пазене на недвижим имот
Чл. 486. (1) Имотът се оставя във владение на длъжника до извършване на проданта. Длъжникът трябва да управлява имота като добър стопанин. Той получава имота по описа и е длъжен да го предаде в същото състояние, в което го е приел.
(2) Ако длъжникът не стопанисва добре имота или пречи на огледа от трети лица, съдебният изпълнител предава управлението на друго лице.
Обявяване на проданта
Чл. 487. (1) Съдебният изпълнител е длъжен след изтичането на една седмица от описа да изготви обявление за проданта, в което посочва собственика на имота, описание на имота, ипотекиран ли е той и за каква сума, цената, от която ще започне проданта, и мястото и деня, в който ще започне и ще завърши проданта.
(2) Обявлението по ал. 1 се поставя на съответните места в канцеларията на частния съдебен изпълнител, в сградата на районния съд, в общината или кметството по местонахождението на имота, както и на самия имот, и то най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта.
(3) В деня по ал. 2 съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня на разгласяване на обявлението. Протоколът се регистрира в районния съд.
(4) Съдебният изпълнител определя времето, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан от лицата, които желаят да го купят.
Място на проданта
Чл. 488. (1) Проданта се извършва в сградата на районния съд. Тя продължава един месец и завършва в посочения в обявлението ден.
(2) Книжата за проданта се държат в канцеларията на районния съд на разположение на всеки, който се интересува от имота.
Наддавателни предложения
Чл. 489. (1) За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.
(2) Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.
(3) Взискателят не внася задатък по всяко предложение, ако вземането му надвишава размера на сумата от необходимите задатъци според броя на подадените наддавателни предложения.
(4) Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър.
(5) Проданта приключва в края на работното време в последния ден.
(6) Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под началната са недействителни.
Лица без право да наддават
Чл. 490. (1) Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването.
(2) Когато имотът е купен от лице, което не е имало право да наддава, проданта е недействителна.
(3) В случая по ал. 2 внесената от купувача сума се задържа за удовлетворение на вземанията по изпълнителното дело, а имотът по искане на който и да е от взискателите може отново да се изнесе на продан.
Неизвършване на проданта при плащане на дълга
Чл. 491. Ако до изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения длъжникът внесе всичко по предявените срещу него изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело, проданта не се извършва.
Обявяване на купувач
Чл. 492. (1) В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.
(2) Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.
(3) Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
Следващ купувач
Чл. 493. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492, ал. 3 :
1. внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворение на взискателите;
2. съдебният изпълнител поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена и не си е изтеглил задатъка, да купи имота; ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач на имота; ако не се съгласи или ако не внесе цената в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител предлага имота на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната; наддавачът, който се е съгласил да купи имота и не внесе в срок предложената цена, отговаря по т. 1.
Нова продан
Чл. 494. (1) Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения, или ако купувачът не е внесъл цената и имотът не е бил възложен по реда на чл. 493, т. 2 , взискателят има право в едноседмичен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан.
(2) Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя започва не по-рано от един месец от приключването на първата продан при начална цена, равна на 80 на сто от началната цена по първата продан. Ако и при тази продан имотът не бъде продаден и в едноседмичен срок не бъде поискано определянето на нова начална цена, имотът се освобождава от изпълнение и възбраната се заличава по искане на съдебния изпълнител.
Изплащане на цената от взискател
Чл. 495. Взискателят, обявен за купувач на имот, е длъжен в едноседмичен срок от разпределението да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на другите взискатели, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други взискатели. Ако не внесе тази сума, той отговаря за вредите и за разноските по проданта, а за имота се прилага чл. 494, ал. 2 .
Постановление за възлагане
Чл. 496. (1) Когато лицето, обявено за купувач по реда на чл. 492 – 494 , внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление.
(2) От деня на постановлението за възлагане купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите.
(3) Ако възлагането не бъде обжалвано, действителността на продажбата може да бъде оспорвана по исков ред само при нарушаване на чл. 490 и при невнасяне на цената. В последния случай купувачът може да отклони уважаването на иска, ако внесе дължимата сума заедно с лихвите, начислени от деня на обявяването му за купувач.
Обявяване на новата продан
Чл. 497. Ако постановлението за възлагането бъде отменено или ако продажбата бъде обявена за недействителна по чл. 496, ал. 3 , новата продан се извършва след ново обявяване.
Въвод на купувача
Чл. 498. (1) Купувачът се въвежда във владение на имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане. Купувачът представя удостоверения за платените такси за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане.
(2) Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. То може да се брани само с иск за собственост.
Връщане на даденото при съдебно отстранение
Чл. 499. (1) Ако с влязло в сила решение бъде установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот, купувачът може да иска внесената от него цена, ако тя още не е изплатена на взискателите, а ако е била изплатена, той може да иска от всеки от тях, както и от длъжника това, което е получил. И в двата случая купувачът има право на лихвите и разноските за своето участие в проданта. Той има право също да иска от общината и държавата връщане на платените такси по прехвърлянето.
(2) За връщането на сумите по ал. 1 районният съдия по местонахождението на имота издава изпълнителен лист въз основа на разпределението и на удостоверенията по чл. 498, ал. 1 , ако лицата, срещу които се издава листът, са били привлечени в делото, по което е постановено решението. Ако внесената от купувача сума не е изплатена, тя му се връща с платежно нареждане на съдебния изпълнител.
(3) Когато имотът е бил възложен на взискател, той запазва вземането си срещу длъжника и има право да иска по реда на ал. 2 посочените в ал. 1 суми без разноските за своето участие в проданта.
Продан на съсобствен имот
Чл. 500. (1) Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника.
(2) Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено.
Продан на ипотекиран имот
Чл. 501. (1) При продан на ипотекиран имот, която се извършва не по вземането на ипотекарния кредитор, съдебният изпълнител му изпраща съобщение за насрочването на описа и проданта.
(2) В случаите по чл. 494 и 495 ипотекарният кредитор може да участва наравно с другите кредитори.
Глава четиридесет и четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ВЕЩИ В СЪПРУЖЕСКА ОБЩНОСТ
Насочване на изпълнението върху обща вещ
Чл. 502. (1) Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа изпълнението по отношение на вещта съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена.
(2) Когато съпрузите са съгласни изпълнението да бъде насочено върху определена от тях вещ, която е съпружеска общност, прилага се чл. 443.
Съобщаване на съпруга недлъжник
Чл. 503. (1) Когато установи, че вещта, върху която се насочва изпълнение, е съпружеска общност, съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник.
(2) Съпругът недлъжник може да обжалва изпълнителните действия поради неспазване на чл. 502 .
(3) Съпругът недлъжник може да оспори вземането на същите основания и по същия ред, както съпругът длъжник, както и да обжалва изпълнителните действия на същите основания като него.
(4) Съпругът недлъжник може да участва и в наддаването при публичната продан на вещта.
Продан на обща вещ
Чл. 504. (1) Когато изпълнението е насочено върху вещ в съпружеска общност, след продажбата на вещта съдебният изпълнител изплаща половината от получената сума на съпруга недлъжник, а за останалата сума прилага чл. 455, ал. 2 и чл. 460 – 464 .
(2) Ако изпълнението се насочи върху имот, прилага се чл. 500.
Осуетяване на проданта и предимство при възлагане
Чл. 505. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.) Съпругът недлъжник може да осуети проданта, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот – до деня, предхождащ деня на проданта, внесе по сметка на съдебния изпълнител равностойността на дела на съпруга длъжник от общата вещ според определената цена за продажба в магазин, съответно от цената на имота.
(2) Когато съпругът недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола по чл. 492, ал. 1 заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена.
Равенство на дяловете
Чл. 506. В случаите по чл. 504 и 505 съпругът недлъжник не може да противопоставя на взискателя, че поради приноса си в придобиване на вещта има право на по-голям дял, отколкото съпругът длъжник. Взискателят не може да претендира, че на същото основание делът на съпруга длъжник е по-голям.
Със сигурност няма да стане веднага, но според мен за да не се стига до екстремни ситуации и борба с банката, ако някой е сериозно затруднен със ипотеката да отиде и да си каже да му разсрочат заема преди да почнат разправиите. Или в по-крайни ситуации (трайна загуба на доходи) направо да продава овреме.Редактиран 1 път(и).Последна редакция на 2009-12-30 20:45 от zlostyr.
Много точно и вярно е цитиран закона. Може да се добави една малка, но немаловажна "подробност" - поради липса на закон за фалит на физически лица в република България, при евентуална публична продажба на ипотекиран имот на цена по-ниска от задължението към кредитора ( в повечето случаи банка), ипотекаря остава да дължи разликата в цената м-у задължението и постигнатата цена при публичната разпродажба + натрупващите се лихви до края на дните си или докато се издължи напълно (което от двете събития настъпи по-рано). Това, за което не съм сигурен (някой съфорумец юрист може да ни осведоми) е дали при кончина на длъжника кредита не се прехвърля в-у наследниците (освен ако заедно с усвояването на кредита не е закупена някакъв вид застраховка живот). Хипотетичен пример - ипотечен кредит с остатък за изплащане 80 000 Е. Невъзможност за изплащане на вноски, задействане на процедура, публична продан за примерно 50 000 Е. Длъжника остава без имота обаче с едни 30 000 Е + лихвите в-у тях, които продължава да дължи на банката.
при смърт на Кредитополучател, кредита му се поема от наследниците, ако поемат наследството му като цяло, НО ако наследниците приемат наследство по опис, то тогава те не дължат никакви задължения и кредити. Кредита в случая е наследство.
Пример: умира Кредитополучател с кредит от Х - евро, един апартамент, кола, къща и т.н., ако наследниците му приемат наследството по опис, описвайки вътре кола, къща, апартамент, без кредит, то тогава те не дължат сумата по кредита на починалия Кредитополучател

За предсрочно изискуем кредит, до погасяването му изцяло лихва не се дължи
Ето още малко по темата
Източник: targ.bg


ИПОТЕКИРАНИ ИМОТИ & ПУБЛИЧНА ПРОДАН - РАЗПРОСТРАНЕНИ МИТОВЕ


Поради зачестилите публикации на материали с невярно или объркващо съдържание в публичното пространство, касаещи съдебното изпълнение, поставяме и нашата гледна точка обоснована от законите и реалната действителност представена от призмата на практикуващ адвокат.

Мит №1: Банките взимат/отнемат жилища.

Финансовите институции не са хищни грабители.
Банковите и не банковите финансови институции реализират по законов ред обезпечението си, след като са изчерпани вариантите за доброволно изпълнение от страна на длъжника. При неизпълнение на договора от страна на ипотекарния длъжник, кредиторът се снабдява с изпълнителен лист и реализира правата си по строго определен законов ред. Образува се изпълнително дело при съдебен изпълнител, прави се опис и оценка на имота и за същия се насрочва публична продан. За всяко от тези действия съдебният изпълнител е длъжен да уведомява длъжника. Закона дава възможност през целият период до деня предхождащ отварянето на наддавателните предложения, длъжника да покрие дълга и да запази собствеността върху имота си.

Мит №2: Ипотеката е равна на собственост върху имота от страна на кредитора.

Ипотеката е средство кредиторът да гарантира вземането си в случай на неплатежоспособност от страна на длъжника. Реализирането на ипотеката е една възможност, с която кредиторът разполага, и която може да осъществи само при неплащане от страна на длъжника и то по строго определен законов ред. До реализирането на ипотеката собственик на имота служещ за обезпечение, е длъжника и той може да извършва всякакви сделки на разпореждане- включително да учредява нови ипотеки и да го продава.

Мит №3: Може да загубите парите си с покупка на ипотекиран имот от публична продан.

Публичната продан е едно от най-сигурните средства за придобиване на имот по няколко причини:

1. Съгласно ЗЗД купувачът при публична продан придобива имота чист от всякакви тежести и обезпечения.т.е. с приключването на самата публична продан автоматично се погасяват всички тежести, обезпечения, предишни спорни права и т.н. Единственият риск, който купувачът поема е да се установи, че длъжникът не е бил собственик на имота. Това обстоятелство, обаче, от една страна е сравнително лесно за проучване и установяване, и от друга страна, настъпването на тази неблагоприятна хипотеза не води до обедняване на купувача, тъй като платената от същия продажна цена подлежи на пълно възстановяване.
2. Имотите, които излизат на публична продан са минали през неколкократни проверки и контрол преди реализирането на самата публична продан. Ако става въпрос за договорна или законова ипотека, то първия контрол е осъществен от юристите на кредитора, който има интерес имота, даден като обезпечение да е изряден. Последващият контрол е осъществен от нотариуса, който е изповядал договора за ипотеката и на последно място от съдебния изпълнител, който преди да насрочи публична продан е длъжен отново да провери собствеността на имота. Ако имота пък е изнесен на публична продан от съд в резултат на дело за делба, следва да се има предвид, че съда е длъжен щателно да изследва собствеността на делбените имоти и контролът, който се осъществява в този смисъл е сериозен. Последващия контрол, както вече се спомена е на съдебния изпълнител. Като заключение следва да се отбележи, че след задълбочена проверка не открихме случай на закупен имот от публична продан и претърпяна евикция от страна на купувача, дори и в случай на такава платените суми подлежат на възстановяване.

Цитат от ГПК - Глава четиридесет и трета:

ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ
Чл. 499 (1) Ако с влязло в сила решение бъде установено, че длъжникът не е бил собственик на продадения имот, купувачът може да иска внесената от него цена, ако тя още не е изплатена на взискателите, а ако е била изплатена, той може да иска от всеки от тях, както и от длъжника това, което е получил. И в двата случая купувачът има право на лихвите и разноските за своето участие в проданта. Той има право също да иска от общината и държавата връщане на платените такси по прехвърлянето.
Мит №4: Може да спечеля проданта и да минат десетилетия докато реално придобия имота.

Причините за забава от момента на плащане на имота до реалното влизане във владение се дължат основно на претенции от страна на длъжниците за допуснати процесуални нарушения от страна на съдебното изпълнение. Когато наистина има основание за обжалване, на тази основа компетентния съд постановява решение за недействителност на проданта. В такава ситуация платената сума се възстановява.
В деветдесет и девет процента от случаите жалбите биват отхвърлени или оставени без уважение. Производството нормално приключва в рамките на два- три месеца.

При какви случаи може да се обжалват действия на съдебен изпълнител:
Глава тридесет и девета.
ЗАЩИТА СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Раздел I.
Обжалване на действията на съдебния изпълнител
Подлежащи на обжалване действия
Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение.
(2) Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението.
(3) Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.
(4) Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.
(5) Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск.

Разглеждане на жалбите
Чл. 437. (1) Жалбите, подадени от страните, се разглеждат в закрито заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.
(2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя, по молба на който е образувано изпълнителното дело.
(3) Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и представените от страните доказателства.
(4) Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване.
Спиране на изпълнението при обжалване
Чл. 438. Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.
Основният риск при закупуване на имот от публична продан е вероятността от забава от момента на заплащане на имота до реалното му овладяване. Времетраенето за придвижване на жалбата от съдебния изпълнител до компетентния съд и излизането с решение отнема около четири месеца.
Когато се закупува имот на значително по-ниска цена от тази на свободен пазар, е въпрос на преценка дали разликата в цената на придобиване покрива риска от забава.
Нашата цел е да предоставим реална картина за ситуацията.
Рискът от забава или нередност със собствеността може да бъде проучен от подходящ експерт преди да се вземе решение за участие.

Материалът е подготвен с изключителното съдействие на адвокат Бисерка Газдова
Quote
broker112
при смърт на Кредитополучател, кредита му се поема от наследниците, ако поемат наследството му като цяло, НО ако наследниците приемат наследство по опис, то тогава те не дължат никакви задължения и кредити. Кредита в случая е наследство.В огромна грешка си брокере. Приемането на наследство по опис само ограничава задълженията на наследниците до стойността на описаното наследено имущество . Последното подлежи на принудително изпълнение за дългове на наследодателя . Единствения начин да не бъдат поети дългове на наследодателя е отказ от наследство .
Прави се проста сметка - ако наследодателя оставя повече пасиви отколкото активи ,кредиторът може да бъде прецакат от наследниците само с отказ.
Quote
status
Quote
broker112
при смърт на Кредитополучател, кредита му се поема от наследниците, ако поемат наследството му като цяло, НО ако наследниците приемат наследство по опис, то тогава те не дължат никакви задължения и кредити. Кредита в случая е наследство.В огромна грешка си брокере. Приемането на наследство по опис само ограничава задълженията на наследниците до стойността на описаното наследено имущество . Последното подлежи на принудително изпълнение за дългове на наследодателя . Единствения начин да не бъдат поети дългове на наследодателя е отказ от наследство .
Прави се проста сметка - ако наследодателя оставя повече пасиви отколкото активи ,кредиторът може да бъде прецакат от наследниците само с отказ.

само ако върху имота има наложена ипотека за обезпечение, ако върху имота няма ипотеки, починалият човек е теглил потребителски, фирмени, кредитни линии и т.н. без да има обезпечение върху имота
отделно от това ако семейният апартамент е ипотекиран, при смърт на единят от семейството банката има право само на 1/2 от семейното жилище, на публичната продан ( след около 2 до 3 години ) банката ще получи само половината от сумата от продажбата на имота, другата половина си остава за останалият жив съпруг/съпруга
Quote
broker112
[quote/]само ако върху имота има наложена ипотека за обезпечение, ако върху имота няма ипотеки, починалият човек е теглил потребителски, фирмени, кредитни линии и т.н. без да има обезпечение върху имота
отделно от това ако семейният апартамент е ипотекиран, при смърт на единят от семейството банката има право само на 1/2 от семейното жилище, на публичната продан ( след около 2 до 3 години ) банката ще получи само половината от сумата от продажбата на имота, другата половина си остава за останалият жив съпруг/съпруга

И двете ти тези са напълно погрешни.
Мен ме разсмиваш но наистина не е редно да коментираш въпроси , които никак ама никак не са ти ясни.
Да прочетеш закона е едно, да го разбираш е второ а трето и четвърто е да знаеш как и кога се прилага.
Ако ставаше с гледана всички кучета щяха да са касапи а войнишката мешка щеше да е генерал.*beer*Редактиран 2 път(и).Последна редакция на 2009-12-31 13:15 от status.
по горе като имах в предвид, че темата е само за хора в затруднение, а НЕ ЗА КОМПЛЕКСАРИ, дето да си избиват комплексите по форумите навръх Нова Година мислех, че дори и тъпунгерите са го разбрали

коя теза ми е грешна, че Гошо има 50 000 лв кредити, НЕ ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА, и смърта на Гошо го заварва с два апартамента и кредит от 50 000 лв., Съпругата му Наташка приема наследството му по опис, прехвърля двата апартамента на Майка си примерно и когато Банката си потърси 50 000 лв остава със среден пръст и зяпната уста, като комплексарите и цървулковците в тоя форум
Quote
broker112
по горе като имах в предвид, че темата е само за хора в затруднение, а НЕ ЗА КОМПЛЕКСАРИ, дето да си избиват комплексите по форумите навръх Нова Година мислех, че дори и тъпунгерите са го разбрали

коя теза ми е грешна, че Гошо има 50 000 лв кредити, НЕ ОБЕЗПЕЧЕНИ С ИПОТЕКА, и смърта на Гошо го заварва с два апартамента и кредит от 50 000 лв., Съпругата му Наташка приема наследството му по опис, прехвърля двата апартамента на Майка си примерно и когато Банката си потърси 50 000 лв остава със среден пръст и зяпната уста, като комплексарите и цървулковците в тоя форум

Почти всички кредити имат обезпечение, но дори в посочения от теб случай банката ще има отменителен иск, а пък възмездното прехвърлянето на майката е оборима презумпция за недобросъвестност.*book*

Честита НГ и гледайте да не попадате в ситуация да се чудите как да избегнете принудително изпълнениеsmiling smiley
Съжаляваме, само регистрирани потребители могат да публикуват в този форум.

Натиснете тук за вход